Page 5 - XD_collection_2022
P. 5

SPOLOČENSKÁ & PRODUKTOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
        Produktová zodpovednosť


        Základom nášho


        fungovania sú bezpečné


        produkty v súlade s


        predpismi.
        Bezpečnosť produktov spočíva vo výbere zodpovedného dodávateľa,  Nariadenie o POPs (EÚ) č. 2019/1021, zakazuje alebo obmedzuje používanie
        ktorého výroba je v súlade s prísnymi bezpečnostnými predpismi EÚ,  perzistentných organických polutantov v chemických výrobkoch a
        zdravotnými a ekologickými požiadavkami naprieč celým dodávateľským  predmetoch.
        reťazcom. Naše produkty spĺňajú nasledujúce európske bezpečnostné,
        zdravotné a ekologické požiadavky:      Všetky naše nádoby na pitie a potraviny sú bezpečné pre styk s potravinami
                               podľa národných zákonov a nariadení EÚ. EÚ má harmonizovaný
        Všetka elektronika je v súlade s požiadavkami: smernica o nebezpečných  právny rámec (nariadenie (ES) 1935/2004) pre bezpečnosť materiálov
        látkach (RoHS), smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC),  prichádzajúcich do styku s potravinami.
        smernica o rádiových zariadeniach (RED), smernica o nízkom napätí (LVD) a
        smernica EÚ o ekodizajne (ERP).        Hračky sú testované za účelom zaistenia bezpečnosti mechanických
                               a fyzikálnych vlastností (EN 71-1), požiarnej bezpečnosti (EN 71-2) a
        Všetky naše produkty sú v súlade s nariadením EÚ o obsahu chemikálií  bezpečnosti chemického zloženia (EN 71-3).
        (REACH), neobsahujú látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC).
        Nariadenie (ES) č. 1907/2006 – registrácia, hodnotenie, autorizácia a  Ďalšie nami dodržiavané predpisy: všeobecná bezpečnosť výrobkov
        obmedzovanie chemických látok (REACH). Účelom tohto nariadenia je  2001/95/EC, smernica o batériách 2006/66/EG, nariadenie CLP (EG) č.
        zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. 1272/2008, zdravotná smernica 2017/745 EÚ a smernica meracích nástrojov
                               2014/32 EÚ.

                               Spĺňame smernicu BS 7272-2:2008+A1:2014 pre písacie perá.                             3 3
                                                  KATALÓG 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10